Campusboekhandel


Bestel je boeken en cursussen online.

Kom langs in de campusboekhandel van de U-Hasselt voor:

  • het uitprinten, kopiëren en inbinden van documenten
  • kantoormateriaal zoals papier, kaften, inktpatronen, ...
  • Hoodies Uhasselt, tijdschriften en wenskaarten
Verkoopsvoorwaarden

* Elke verkoop is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

* Door het aanvaarden van de factuur en de goederen erop vermeld, verbindt de voortverkoper zich ertoe de door ons vastgestelde verkoopprijzen toe te passen bij doorverkoop aan de eindgebruiker.

* Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders aangegeven op de voorzijde van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag, een intrest van 12% per jaar worden aangerekend. Ingeval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het zenden van een aangetekend herinneringsschrijven, is de schuldenaar bovendien gehouden, bij toepassing van art.1147 B.W., tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgesteld op 10% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 50.

* Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Facturen, niet betaald binnen de afgesproken betaaltermijn, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 1,5 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

* Bij bestelling van goederen of diensten kan een niet-terugvorderbaar voorschot gevraagd worden.

* Bij verhuring van goederen kan een waarborg gevraagd worden.

* De geleverde goederen blijven eigendom van XOD tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.

* Verzending van bestelde goederen gebeurt in principe binnen de 48 uren, behoudens uitputting van voorraad, overmacht, .... Een vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding.

* De leveringskosten vallen ten laste van de koper.

* Uitsluitend schriftelijke bestellingen worden aanvaard.

* Klachten over foutieve of gebrekkige leveringen worden enkel aanvaard binnen de zes dagen na verzending, en dienen te gebeuren per aangetekende brief. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

* Onze waarborg en productverantwoordelijkheid beperkt zich in ieder geval tot de waarde van de geleverde goederen of diensten. In geen geval kunnen de auteur of de uitgever der boeken en/of digitale producten aansprakelijk gesteld worden voor schade die de gebruikers zouden ondervinden door het gebruik ervan.

* Onze garantievoorwaarden voor hard- en software zijn die van de oorspronkelijke fabrikant.

* Alleen retourzendingen met voorafgaande schriftelijke machtiging van XOD worden geaccepteerd.

* De koper aanvaardt de verpakking der geleverde goederen voor zijn rekening, en kan de verkoper niet verplichten tot terugname of welke andere behandeling of vergoeding dan ook.

* Elk betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout behoren.

* De adresgegevens van de klant worden in een bestand opgenomen. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht zijn gegevens in te zien en te verbeteren.

* Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.